Logotip Itineraris Naturalistes

Itineraris Naturalistes

Serveis ecosistèmics

Els serveis ecosistèmics són el conjunt de beneficis que la natura aporta a la societat. Fan possible la vida humana, com per exemple, proporcionant aliments nutritius i aigua potable; regulant les malalties i el clima; pol·linitzant els cultius, formant el sòl i oferint beneficis recreatius, culturals i espirituals.

Què són?

Els serveis ecosistèmics són el conjunt de beneficis que la natura aporta a la societat. Fan possible la vida humana, com per exemple, proporcionant aliments nutritius i aigua potable; regulant les malalties i el clima; pol·linitzant els cultius, formant el sòl i oferint beneficis recreatius, culturals i espirituals.

Tot i que s’ha fet una estimació econòmica d’aquests béns i serveis en aproximadament 111 bilions d’euros, encara no reben l’atenció necessària en les polítiques i normatives econòmiques, el que significa que no s’inverteix suficient en la seva protecció i ordenació i que sovint no es tenen en compte en el desenvolupament econòmic i social de la població.

Per què són importants?

Els serveis ecosistèmics són essencials per la vida tal i com la coneixem. El sòl, l’aigua, l’aire, el clima i els recursos genètics s’han d’utilitzar de forma responsable per tal que puguin continuar beneficiant a les generacions futures, per això son un concepte clau en el plantejament del desenvolupament sostenible.

Per exemple, la producció alimentària depèn, majoritàriament, de que els serveis ecosistèmics i la biodiversitat es gestionin de forma racional ja que aquests mantenen el bon estat dels sòls, permeten la pol·linització i regulen les plagues i les malalties, entre d’altres. Mantenir els ecosistemes sans, és la millor manera de garantir que l’agricultura sigui productiva i els aliments nutritius.

En definitiva, els serveis ecosistèmics són l’eina educativa per mostrar a les persones tots els privilegis que ens envolten a la natura i la trascendentalitat de la seva pèrdua, ja que comportaria també, tard o d’hora, la nostra extinció.


Els serveis ecosistèmics els dividim en quatre tipus: els de suport, els de regulació, els d’abastiment i els culturals (Serveis ecosistèmics i biodiversitat segons la FAO).

  • Serveis ecosistèmics de suport: Són els que proporcionen la base de tots els ecosistemes i la seva biodiversitat permetent l’existència i desenvolupament de tots els altres serve is ecosistèmics.
  • Serveis ecosistèmics de regulació: Són aquells que controlen els cicles biogeoquímics del planeta com per exemple la qualitat de l’aire, el control de les inundacions i la pol·linització, per nombrar-ne alguns.
  • Serveis ecosistèmics de proveïment: Són els béns materials que obtenim dels ecosistemes com l’aigua, els aliments o els materials per construir.
  • Serveis ecosistèmics culturals: Són els beneficis no materials que obtenim de la natura, com per exemple la inspiració, la salut mental i física, l’espiritualitat, entre d’altres.